Културни центар општине Медвеђа је установа коју је Скупштина општине Медвеђа основала одлуком бр.06-367/2014-I од 05.05.2014.године. Делатност установе је обављање организационих, маркетиншких, административних, техничких и других послова неопходних за извођење културних програма, организовање гостовања пројеката из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација пројеката из различитих области:стваралачке, уметничке и забавне.

Културни центар је уписан у судски регистар Привредног суда у Лесковцу број Фи-бр.60/2017 дана 26.06.2017.године чиме је званично почела са радом.

Пун назив: Културни центар општине Медвеђа

Скраћени назив: Културни центар Медвеђа

Шифра делатности:90.04 – рад уметничких установа

ПИБ:110115115

Матични број:17907166

Број жиро рачуна:840-1227664-32 – Управа за трезор